Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “gevelsteen

Waarde en geliefde huisvrouwe

Niets stond Anne Wiegers Visser in de weg om een voor zijn tijd goed leven te leiden. Hij werd op 3 maart 1765 in Woudsend gedoopt als zoon van Wieger Annes Visser en Wietske Michiels Tromp. Zijn vader was eigenaar van een scheepswerf en koopman. Zijn grootvader Anne Wiegers Visser was vis- en palinghandelaar in Woudsend.

In 1769 legde de kleine Anne samen met zijn jongere broer Michiel de eerste steen van een nieuw, door hun ouders gebouwd, huis. Anne werd met de achternaam Visser van zijn vader vermeld en Michiel met die van zijn moeder, Tromp.

fragment gevelsteen Anne W. Visser

Op de steen staan de namen van de eerste-steen-leggers, een rijmpje en de namen van stichters van het huis:

Anne W. Visser –  Michiel W. Tromp

Dees Twee Jongelingen Te Saam Gemeen

Die Laagen Hier De Eerste Steen

Kinderen Van Den Eigenaar

Die Van Dit Huis De Stigter Waar

W:As. Visser – Wi Ms Tromp

Een complete beschrijving en afbeelding van de gevelsteen is terug te vinden in de collectie van het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, klik hier. In dat museum zijn overigens veel meer archivalia van de Visser en Tromp familie te vinden zoals portretschilderingen en tekeningen, ook online.

Anne trouwde in 1784 in Woudsend met Jetske Jelles (later Van der Zee), gedoopt in 1766 in Woudsend als dochter van de grootschipper Jelle Hanzes en diens vrouw Popk Johannes. Anne zelf wordt vermeld als koopman, hij zal misschien de traditie van vis- en palinghandelaar hebben voortgezet. Anne en Jetske kregen twee kinderen, Wieger Annes Visser (1786-1846) en Popk Annes Visser (1788-1807).

Weer leek alles van een leien dakje te gaan. Helaas, er tekende zich een klein drama af in het gezin.

In 1805 verscheen er een advertentie in de Leeuwarder Courant waarin Jetske Jelles als weduwe van Anne Wygers Visser te Woudsend voor zichzelf en voor haar twee kinderen bij Anne liet weten de boedel te hebben geabondoneerd (verlaten) en gerepudieerd (verworpen). De crediteuren konden zich melden op de rechtkamer van Wymbritseradeel in Sneek. Er moesten curatoren over de boedel worden gekozen en aangesteld.

Advertentie curatoren Visser – van der Zee

Op 16 april 1806 verscheen opnieuw een advertentie in dezelfde krant. Er moesten nieuwe curatoren worden gekozen. De eerst gekozenen hadden voor de eer bedankt.

In 1795 verscheen er een mededeling van Jetske Jelles in de Amsterdamsche courant waarin Jetske liet weten dat haar man Anne Wygers Visser haar enige jaren geleden verlaten had. Intussen had ze vast bericht gehad dat Anne ruim een jaar geleden in Oostende (=Ostende, België) was overleden en begraven.

Anne Wiegers Visser was dus jong overleden, hij werd niet ouder dan 30 jaar. Jetske bleef achter met beide kinderen. Een failliete boedel lijkt uiteindelijk in 1805 / 1806 het gevolg te zijn.

mededeling overlijden Anne Wiegers Visser

Jetske Jelles hertrouwde op 28 september 1796 in Sloterdijk (Amsterdam) met de zeeman Jan Pieters Hemsen (1763 Dantzig – Woudsend 1846). Tussen 1798 en 1812 werden er in Woudsend vier kinderen geboren in het huwelijk van Jan Hemsen en Jetske van der Zee, een Pieter, twee keer een Akke en een Christina.

Anne Wiegers Visser’s overlijdensjaar wordt soms vermeld als zijnde het jaar 1796. Oorzaak daarvan is waarschijnlijk een akte in de huwelijksbijlagen van zoon Wieger, die verklaarde dat zijn vader in het jaar 1796 in Oostende was overleden. In werkelijkheid was dat al een “groot jaar” (meer dan een jaar) voor december 1795, dus ergens in de herfst van het jaar 1794. Wieger gaf ook een beroep van zijn overleden vader op, zijnde zeilmaker. Anne Wiegers Visser had dus zijn vrouw en kinderen verlaten, kwam (uiteindelijk) in Ostende terecht, werd / bleef zeilmaker en overleed in 1794 in Vlaanderen.

Daarmee begint het familiedrama zich al af te tekenen. Het beeld wordt helemaal duidelijk door een akte in het archief van het Hof van Friesland gedateerd 5 mei 1791. Hielke Ages Tromp, koopman in Woudsend treedt dan op als gelastigde van zijn schoonvader Jelle Hanses, de grootschipper. Jelle Hanses was tevens de vader van Jetske Jelles van der Zee. Er moesten regelingen worden getroffen betreffende Anne Wiegers Visser, die anderhalf jaar geleden was vertrokken met achterlating van zijn vrouw, kinderen en boedel in Woudsend. Anne had al z’n geld verkwist en woonde toen (1791) “naar men zegt” in Vlaanderen.

In de portefeuille is een kopie van een brief opgenomen die Anne op 10 juli 1789 schreef vanuit Gravelinus aan zijn “Waarde en geliefde huisvrouwe” Jetske Jelles in Woudsend. Gravelinus ligt tussen Duinkerken en Calais in Frankrijk. Later (na 1789) is Anne dus verhuisd naar Vlaanderen.

Een afschrift van deze brief staat in onderstaand bestand.

Brief van Anne Wiegers Visser aan zijn vrouw Jetske Jelles

Voorzichtig concludeer ik dat Anne eind 1789 is “gevlucht” naar het buitenland. In die tijd vluchtten er meer Friezen naar het noorden van Frankrijk. Gravelinus was een plaats waar meerdere patriotten terecht kwamen. Of dat ook met Anne het geval is, dat is mij niet duidelijk. Wel was zijn vader Wieger Annes Visser lid van de Provisionele Representanten van het Volk van Friesland in 1795 en lid van het Provinciaal bestuur van Friesland tussen 1796 en 1798 in de Bataafse republiek.

Volgens zijn schoonvader Jelle Hanzes was het Annes eigen schuld door verkwisting. Anne, eerst koopman, blijkt inderdaad zeilmaker te zijn geworden. In tegenstelling tot vele anderen die nooit meer iets van zich lieten horen had Anne vanuit het buitenland nog wel contact met zijn echtgenote en andere familie. Echtgenote Jetske had hem wel het een en ander verweten met “uitdrukkingen, die juist niet al te billijk zijn”. Anne wilde dat Jetske bij hem kwam wonen in Gravelinus. Het was er bijna net als in Stavoren. Anne wilde wel graag snel antwoord, het was van belang dat Jetske kwam, dan kreeg Anne een hoger salaris. Zoals hiervoor al bleek is Jetske niet gegaan en de afwikkeling van de schulden van de dan al lang overleden Anne heeft zich nog jaren lang voortgesleept.

Jetske van der Zee overleed in 1826 in Woudsend en haar tweede man Jan Hemsen, toen sjouwerman, overleed daar in 1846.

Jetske liet een nageslacht in Bolsward en Amsterdam na met de achternaam Visser (uit het 1e huwelijk) en (uit het 2e huwelijk) met de achternaam Hemsen (veelal in het Groningse), maar ook in Tilburg. Ook een organist van de Nieuwe kerk in de stad Groningen behoorde tot Jetskes nageslacht Hemsen. Verder een familie Nieuwland in Barneveld en omgeving via dochter Christina.

Advertentie

Witte kerk Hemrik

Helaas, het was weer zo’n dag waarop het me spijt dat ik ’s middags vrij ben: storm, regen, nattigheid. Het veld in gaan is op dit soort dagen niet mogelijk. Daarom heb ik de middag aan familiebezoek besteed, ook wel eens nuttig. Het betekent wel dat ik steeds dieper in de krochten van mijn archief moet duiken om nog ergens een nieuwe foto te vinden. De onderstaande zijn gemaakt op dezelfde dag als waarop ik de bijzondere grafsteen in Hemrik vastlegde, klik hier. Deze foto’s zijn van rondom het kerkgebouw.

Met eerst de klokkenstoel. Een beetje vreemd trouwens om klokkenstoel te schrijven, er hangt maar eentje in, dus klokkestoel lijkt me beter. Er was vroeger wel een tweede klok, die is echter naar Gorredijk verhuisd.

Klokkenstoel Hemrik

Een kerkgebouw omringd door een kerkhof,

Witte kerk Hemrik

een niet erg groot gebouw,

Witte kerk Hemrik

niet meer in het bezit van een kerkgemeente, maar van een stichting.

Witte kerk Hemrik

Tegenwoordig wordt het gebouw gebruikt voor culturele activiteiten, vergaderingen, studiedagen, familiebijeenkomsten en trouw- en rouwdiensten, aldus de website van de stichting. Ook is het gebouw een officiële locatie in de Gemeente Opsterland voor het sluiten van een burgerlijk huwelijk.

gevelsteen kerk Hemrik

Boven de deur prijkt nog wel een gevelsteen met “Huis Gods”, maar een kerkeraad of kerkvoogdij is niet meer “in charge”. Duidelijk is wel dat dit gebouw uit 1739 is. De rest van het opschrift is of gedeeltelijk vergaan of in de tijd van de Bataafse republiek zodanig bewerkt dat de tekst niet meer helemaal duidelijk is. Het laatste lijkt mij het meest waarschijnlijk maar zeker weten doe ik het niet.