Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Akke Jacobs

Tante Akke

Dit is een vervolg op de publicatie over de onbetrouwbaarheid van data in aktes van bekendheid van een aantal weken geleden, klik hier.

Na een zijsprong betreffende het gezin van Jan Binnes, klik hier en diens vermoedelijke zoon Frans Jans, klik hier, ben ik weer terug bij het gezin van Jacob Gjalts en Taetske Douwes uit Wartena. Een gezin met veel schippers in het nageslacht, maar ook een scheepstimmerman.

Oud Wartena circa 1925

Het was dochter Akke van Jacob Gjalts die me op het idee bracht om de familie wat nader te bekijken. Akke was het op één na jongste kind van Jacob en Taetske. Ze trouwde in 1785 te Warga met Marten Rinzes die later de achternaam Veenstra droeg maar ook als Veenekampen werd vermeld. Marten was ook schipper. Marten en Akke kregen geen kinderen en toen Akke in 1839 in Leeuwarden overleed werd een memorie van successie opgemaakt waarin een groot aantal erfgenamen staan vermeld. Ik heb Akkes testament niet ingezien, daarin zal vast hebben gestaan dat alleen de nog in leven zijnde broers en zusters, neven en nichten in aanmerking kwamen voor de erfenis. In de memorie van successie staat een aantal keren aangeven dat wordt voorbijgegaan aan de kinderen van ……….. De levenden kregen daardoor een groter deel van de erfenis van tante Akke.

Uiteindelijk leidde het overlijden van Akke tot een boedelscheiding waarin alle erfgenamen werden vermeld. Alles is verder uitgewerkt in de bijlage die aan deze pagina is gekoppeld, de gezinsstaat van Jacob Gjalts (zie hierna).

Een aantal zaken zijn opvallend:

Akke overleefde al haar broers en zusters met de aangetrouwde echtgenoten (op één na) en ook veel van haar neven en nichten. De enige aangetrouwde zuster die haar wel overleefde was Rinske Sjoerds, de vrouw van haar broer Tjebbe de Vries. Rinske wordt dan ook prompt als erfgenaam opgevoerd.

Bij de kinderen van haar broer Douwe worden genoemd de “afwezige” Jan Douwes de Vries en de eveneens “afwezige”  Jacob Douwes de Vries, beiden voor circa 28 jaar vertrokken. Beide zoons erfden wel maar zijn verder niet goed terug te vinden. Van beide is wel een notariële akte opgemaakt in Leeuwarden (1839 en 1859) waarin ze als erflater worden vermeld. In 1840 is Jan Douwes de Vries erflater. In zijn boedelscheiding treden als erfgenamen op Tjipke Douwstra, Gjalt Douma, Albert Douwstra  en Jacob Douwes de Vries. In 1859 bij de boedelscheiding van erflater Jacob Douwes de Vries zijn de erfgenamen Tjipke Douwstra en de weduwe en kinderen van Albert Douwes. Het zou interessant zijn nog eens uit te zoeken waar die beide broers Jan en Jacob hebben “uitgehangen”. In de overlijdensaktes van Leeuwarden zijn ze niet terug te vinden.

Verder staan alle namen in de bijlage, klik op de link hieronder.

Gezinsstaat Jacob Gjalts x Taetske Douwes – Akkes erfgenamen –

Die memories van successie, die blijken steeds vaker een schat aan informatie te bevatten.

Ook hierin weer zo’n “ketenhuwelijk” deze keer rondom dochter Tjitske.

"Ketenhuwelijk" rondom Tjitske Jacobs

Advertentie