Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Archief voor 29 april 2012

Kinderpokken

De onderstaande akte heb ik gevonden in een Fries archief, het is een afschrift uit de Drentse archieven. Een brief betreffende Prins Willem II (1626-1650)

Prins Willem II (1626-1650)

Edele, Erntfeste Hoochgeleerde, Vrome seer discrete Heeren Drossart ende Gedeputeerden der Landtschap Drenthe. Onse besondere goede Vrienden.

 Edele, Erntfeste, Hoochgeleerde, vrome seer discrete Heeren,

Also het Godt almachtig belieft heeft Sijne Hoocheijt den Heere Prince van Oraigne met lijffs swacheijt te besoucken dewelcke nae weijnich interval van tijt ingeslagen is tot de kinderpoxkens,

Ende hadden wij wel verhoopt dat Godt de Heere sijnen genadigen segen daer toe soude hebben gestreckt dat sijn hoochgemelte Hoocheijt dese landen ende de gemeene saecke van den Christenheijt noch voor een tijt lanck soude hebben connen dienen tot een nut ende bequaem instrument, -gelijck hij daer toe met uijtmuntende admirabele qualiteijt was begaeft-,

Maer het heeft den almagtigen Godt belieft naer sijnen onveranderlijcken wille hem desen avont ontrent ten negen uijren seer Christelijck met goet verstant tot sijn uijterste toe te doen ontslapen, ende uijt desen iammerdael in sijn eeuwich Rijck te halen, nae dat hij in alles den tijt van negen dagen bedlegerich is geweest, over welck affsterven wij niet weijnich becommert sijnde, nodich geacht ende amptshalven goetgevonden hebben Ulieden mits desen te adverteren, oock vrientlijck te versoecken, dat deselve haer willen prepareren tottet nemen ende formeren van sodanige (provinciale) advisen als Ulieden in sodanige Hoochwichtige conioncture van tijt ende saecke oordelen sullen te behoren, ende alhier ten spoedichste ter Vergaderinge te doen inbrengen, ende daer van opening te laten doen in saecken de Generaliteijt concernerende,

Waertoe ons verlatende, Edele, Erntfeste, Hoochgeleerde, Vrome, seer Discrete Heeren, bevelen Ulieden in Godes protexie,

In den Hage den 6 Novembris 1650, des nachts ontrent ten elff uijren.

J. van Gent vt.

Ulieden Goede Vrienden,

De Staten Generael der Vereenichde Nederlanden,

Ter ordonnantie van deselve, Corn: Musch 1650.

Het betreft hier dus het overlijden van Prins Willem II. De overlijdensoorzaak is een bekend feit. Geen enkele historicus zal verwonderd staan kijken bij deze akte. Het is alleen goed te weten dat de lage gemiddelde leeftijd van vroeger niet alleen maar het gevolg was van allerlei ingewikkelde ziektebeelden, maar dat ook de “kinderpoxckens” konden leiden tot de dood van een jonge prins.

Maar zoals wel vaker, er doemde al gauw een complottheorie op. Niet de pokken zouden de doodsoorzaak zijn, maar vergiftiging of een fout bij het aderlaten. Zelfs zou de prins te vaak zijn verschoond. Men is er met de stand der wetenschap van toen nooit uitgekomen wat nu precies de doodsoorzaak is geweest.

Verder wens ik U allemaal een rustige Koninginnedag toe.

Advertentie