Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Archief voor april, 2012

Oranjetipje

Volksfeesten, vrijmarkten, koekhappen, optochten, marcherende muziekkorpsen en weet ik wat al niet meer, vandaag vieren we Koninginnedag.

Oranjetipje op Pinksterbloem

Actief of passief, zelf meedoen of alleen naar de TV kijken. Of helemaal niet meedoen, ieder vult deze dag naar eigen behoefte in.

Oranjetipje op Pinksterbloem

Voor mij een dag om even bij te tanken, als het kan met een wandeling in de natuur. Daar werd ik een paar dagen geleden vrolijk verrast door een Oranjetipje dat z’n waardplant, de Pinksterbloem bezocht.

Oranjetipje -een mooie Koninginnedag toegewenst-

Wat wil een natuurfotograaf dan nog meer? Deze vlinder op de juiste bloem op het juiste moment. Veel plezier vandaag.

Advertentie

Kinderpokken

De onderstaande akte heb ik gevonden in een Fries archief, het is een afschrift uit de Drentse archieven. Een brief betreffende Prins Willem II (1626-1650)

Prins Willem II (1626-1650)

Edele, Erntfeste Hoochgeleerde, Vrome seer discrete Heeren Drossart ende Gedeputeerden der Landtschap Drenthe. Onse besondere goede Vrienden.

 Edele, Erntfeste, Hoochgeleerde, vrome seer discrete Heeren,

Also het Godt almachtig belieft heeft Sijne Hoocheijt den Heere Prince van Oraigne met lijffs swacheijt te besoucken dewelcke nae weijnich interval van tijt ingeslagen is tot de kinderpoxkens,

Ende hadden wij wel verhoopt dat Godt de Heere sijnen genadigen segen daer toe soude hebben gestreckt dat sijn hoochgemelte Hoocheijt dese landen ende de gemeene saecke van den Christenheijt noch voor een tijt lanck soude hebben connen dienen tot een nut ende bequaem instrument, -gelijck hij daer toe met uijtmuntende admirabele qualiteijt was begaeft-,

Maer het heeft den almagtigen Godt belieft naer sijnen onveranderlijcken wille hem desen avont ontrent ten negen uijren seer Christelijck met goet verstant tot sijn uijterste toe te doen ontslapen, ende uijt desen iammerdael in sijn eeuwich Rijck te halen, nae dat hij in alles den tijt van negen dagen bedlegerich is geweest, over welck affsterven wij niet weijnich becommert sijnde, nodich geacht ende amptshalven goetgevonden hebben Ulieden mits desen te adverteren, oock vrientlijck te versoecken, dat deselve haer willen prepareren tottet nemen ende formeren van sodanige (provinciale) advisen als Ulieden in sodanige Hoochwichtige conioncture van tijt ende saecke oordelen sullen te behoren, ende alhier ten spoedichste ter Vergaderinge te doen inbrengen, ende daer van opening te laten doen in saecken de Generaliteijt concernerende,

Waertoe ons verlatende, Edele, Erntfeste, Hoochgeleerde, Vrome, seer Discrete Heeren, bevelen Ulieden in Godes protexie,

In den Hage den 6 Novembris 1650, des nachts ontrent ten elff uijren.

J. van Gent vt.

Ulieden Goede Vrienden,

De Staten Generael der Vereenichde Nederlanden,

Ter ordonnantie van deselve, Corn: Musch 1650.

Het betreft hier dus het overlijden van Prins Willem II. De overlijdensoorzaak is een bekend feit. Geen enkele historicus zal verwonderd staan kijken bij deze akte. Het is alleen goed te weten dat de lage gemiddelde leeftijd van vroeger niet alleen maar het gevolg was van allerlei ingewikkelde ziektebeelden, maar dat ook de “kinderpoxckens” konden leiden tot de dood van een jonge prins.

Maar zoals wel vaker, er doemde al gauw een complottheorie op. Niet de pokken zouden de doodsoorzaak zijn, maar vergiftiging of een fout bij het aderlaten. Zelfs zou de prins te vaak zijn verschoond. Men is er met de stand der wetenschap van toen nooit uitgekomen wat nu precies de doodsoorzaak is geweest.

Verder wens ik U allemaal een rustige Koninginnedag toe.


Kneu

Zelden, heel zelden zie ik de Kneu. Niet omdat ze er niet zijn, maar meestal zijn ze onopvallend. Vaak levend in een groep. Het is een sociale vinkensoort. Je moet geluk hebben dat er zo’n groepje in de buurt is. Eentje uit die groep zat op een draad langs de weg.

Kneu

Zodra het voorjaar is vallen ze wel wat meer op, vooral de mannetjes. Dan krijgen ze steeds meer roodroze in hun verenpakket. Dat kon je bij deze nog niet echt zien. Wel valt de grijze kop op, de bleke keel en dat simpele vale lichtere vlekje op hun wang.

Kneu

Aan de andere kant van de weg zat er nog eentje. Bij deze valt het roodroze op z’n borst en kop wel ietsje meer op.

Kneu

Zodra het volop lente is zijn de mannetjes op hun mooist.

Kneu

Omdat het hier gewoon maar niet volop lente wil worden is dat nog niet zover. De laatste foto is er dan ook eentje uit het archief. Z’n Friese naam? It Robyntsje (het Robijntje). Met zo’n borst is die naam heel logisch.