Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Archief voor 11 september 2011

Handtekeningen Oostermeer

In 1748 had het volk genoeg van alle belastingmaatregelen, misschien nog wel meer van de manier waarop de belastingen werden geheven. De belastingheffing werd verpacht aan de hoogstbiedende. Met als gevolg dat de belastingen meedogenloos werd geïnd. Het volk kwam in opstand. Dat begon in Groningen en waaide over naar Friesland. Op diverse plaatsen werden de huizen van belastinginners in de brand gestoken. Zo ook in Oostermeer op 27 mei 1748. Het dorp moet behoorlijk in oproer zijn geraakt. Het centrale gezag riep op 31 mei daaropvolgend de regenten op om in Leeuwarden te verschijnen. Voor Oostermeer was dat Jetze van Sminia. Echter, Van Sminia kwam niet. In plaats daarvan ontving men een brief (tekst gemoderniseerd):

Edele Mogende Heren
De inwoners van Oostermeer hebben gezien een Statebode die de secretaris Sminia op kwam halen om vandaag naar Leeuwarden te komen. Zij zijn bang dat hem daar overlast kan overkomen en hebben verzocht dat hij niet naar Leeuwarden ging. Hij zei dat hij op zijn post moest zijn, maar wij hebben hem gedwongen hier te blijven. Dit delen wij aan Uwe Edele Heren mee om de man te verschonen. Wij hebben deze brief uit naam van alle inwoners ondertekend.

Oostermeer 31 mei 1748, getekend:
Wiebe Sjoukes Tadema (bakker)
Halbe Klazes (welgesteld boer)
Beiden gecommitteerde  van Oostermeer.

Hendrik Dirks ontvanger Roelof Folkerts schoenlapper Egbert Ubeles rentenier
Lourens Eelkes oud en arm Freerk Thomas niet vermeld Euwe Pieters arbeider
Fokke Jans arbeider Meijert Jans niet vermeld Heerke Jans niet vermeld (Croese)
Klaas Jacobs schuitevoerder Feike Eelses welgesteld boer Jan Gerrits smid of schuitevoer­der Steven Wopkes koemelker
Meint Gerrits gemeen boer Durk Harts winkelier Atse Hendriks molenaar
Rones Reijtses niet vermeld (boer) Haije Douwes niet vermeld
(mr. kuiper)
Hans Jans niet vermeld (mr. smid)
Roelof Jetses vrijgezel Willem Andries stoker Oeble Egberts smid
Jacob Binnerts winkelier Siemen Dirks niet vermeld
(mr. schoenmaker)
Hiele Siemens chirurgijn
Dirk Teijes (kleermakerszoon?) Sjoerd Atses schoenmaker Harke Dirks niet vermeld (herbergier)  Rinse Sietses merk herbergier
Sape Andries merk biesjager Siette Bouwes merk gemeen boer Mient Jacobs bakker Albert Goffes timmerman
Auke Oebles uurwerkmaker Sjouke Wiebes niet vermeld (Tadema?) Willem Sipkes rentenier Doeke Melles timmerman
S: Batema onderwijzer Jan Jansens wever of wagenmaker Teije Dirks kleermaker Halbe Roels niet vermeld
(18 jaar; later boer)
Harmen Christoffels wolkammer

Alle cursief in bovenstaande tekst is door mij toegevoegd, in hoofdzaak gebaseerd op het Quotisatiekohier van 1749.

Handtekeningen inwoners Oostermeer 1748

Het gebeurt zelden dat je zoveel handtekeningen van de inwoners van een bepaald dorp in dezelfde brief vindt. Die handtekeningen verdienen hier daarom een plaatsje.

Advertentie